Volt 365 days

Volts svære vej til
stemmesedlen

Danmark har den højeste spærregrænse i Europa for at komme på stemmesedlen. Dét påvirker den demokratiske debat og dét vil Volt forandre!

Tid til at åbne dørene for demokratisk deltagelse i Danmark og Europa og forandre politik !

Idag har vi svingdøre for politikere og barrikader for nye partier.

Med kravet om 70.680 underskrifter har Danmark den højeste tærskel for at komme på stemmesedlen til Europaparlamentsvalget. Det gavner hveken den samfundsmæssige samtale eller tillid til det politiske system.

Krisen i det danske demokratiske system er tydelig: faldende antal medlemmer i politiske partier; stigende mistillid til politikerne og demonstrationer i gaderne.

Vi i Danmark burde derfor ikke være bange for flere partier - vi burde være bekymret for ikke at have partier nok!

At blive opstillet er essentielt for at deltage i den offentlige demokratiske debat.
Danske medier fravælger oftest ikke-opstillingsparate partier til politiske debatter. De partier får derfor mindre taletid, har sværere ved at få deres ideer hørt og derfor sværere ved at samle vælgererklæringer.

Derfor har vi ikke fået nye partier på stemmesedlen, hvis leder ikke tidligere var politiker eller brugte med lovbrud og ekstreme meninger for at komme i medierne og få opmærksomhed.

Volt er et nedefra-og-op, borgerdrevet, videnskabsbaseret, best-practice delende parti og bevægelse, der ser et dybt behov for at forandre politik og sikre den næste generation, klimaet og fællesskabet!

I marts 2023 indsendte vi vores anmeldelse til Indenrigsministeriet om at blive opstillet.

Europa-parlamentsvalglovens kapitel 3 definerer hvilke partier, der har ret til at deltage i valg til Europa-Parlamentet - vi mener, det dækker Volt:

§ 10. Partier, der ved et folketingsvalg afholdt senest seks uger før valgdagen har opnået repræsentation i Folketinget, og som seks uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i dette, samt partier, der ved det sidst afholdte valg til Europa-Parlamentet har opnået repræsentation i Europa-Parlamentet, og som seks uger før valgdagen fortsat er repræsenteret i dette, har ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg.

2019: Volt vinder sæde i Europaparlamentet

Damian Boeselager bliver MEP for Volt

^

fra The Parliament Magazine, 29 maj 2019

"New European party Volt is celebrating after winning its first seat in the European elections, which it described as a “huge victory.”

Its German co-founder, Damian Boeselager, will represent the party in parliament.

The party polled highest in Germany with 248,824 votes, by far its best showing in the eight EU countries it contested the elections.

Volt, formed just two years ago after the EU Referendum in the UK, also polled 105,923 votes, 1.9 per cent of the vote, in the Netherlands, 41,959 in Sweden (1.1percent) and 32,291 votes in Spain (0.14percent).

The party, which describes itself as a grassroots movement rather than a political party, also contested the EU wide poll in Luxembourg, Belgium, Bulgaria and the UK.

It claimed to be the “first party to participate in the same programme in several EU Member States.”

"With this seat, Volt is committed to all Europeans. This is an important first step to reform the EU so that it is there for all residents" Damian Boeselager, Volt MEP

On Wednesday, Boeselager told this website, "With this seat, Volt is committed to all Europeans. This is an important first step to reform the EU so that it is there for all residents."

Further comment came from Christophe Calis, leader of Volt in Belgium, who said, “We see this as a huge milestone for European democracy.

Volt supporters from different countries will now see that they will get a voice in the European Parliament. This is a huge milestone for European democracy.”"

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home

Mandag d. 6. marts 2023 indsender Volt derfor en anmeldelse til Valgenheden under Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henvisning til at Volt har en Europaparlamentariker og derfor, i henhold til dansk lovgivning, er opstillngsberettiget. Volt får endda udarbejdet et juridisk notat for at underbygge anmeldelsen.

Det tager Valgheden seks uger at afvise Volts anmeldelse.

Der er 4 utrolige argumenter i Valgenhedens svar, som vi stiller spørgsmålstegn ved:

  1. Volts optagelse kunne føre til et run på det danske demokrati. 

"En af disse konsekvenser ville være, at nye partier, hvis partinavn er godkendt af Valgnævnet (...) alene med henvisning til sit medlemskab af en større sammenslutning af europæiske partier, der har opnået repræsentation i Europa-Parlamentet ved et valg i en af de øvrige 26 EU-medlemsstater, kunne blive opstillingsberettiget med henblik på at deltage i Europa-Parlamentsvalg.” (Svar til Volt Danmark fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, dok. 595061)

Et frygtbaseret worst-case scenarie der kunne lede til mere deltagelse i den danske demokratiproces burde ikke resultere i at afvise Volts anmeldelse.  

  1. Valgenheden mener at Volts anmeldelse omgår lovens §11, der angiver det påkrævede antal vælgererklæringer for at blive opstillingsparate.

"En af disse konsekvenser ville være, at nye partier, hvis partinavn er godkendt af Valg-nævnet med henblik på indsamling af vælgererklæringer i medfør af Europa-Parla-mentsvalglovens § 11, stk. 2 og 3, alene med henvisning til sit medlemskab af en større sammenslutning af europæiske partier, der har opnået repræsentation i Europa-Parla-mentet ved et valg i en af de øvrige 26 EU-medlemsstater, kunne blive opstillingsbe-rettiget med henblik på at deltage i Europa-Parlamentsvalg.
At en sådan konsekvens skulle være tilsigtet, må imidlertid have formodningen imod sig, idet der herved vil opstå en meget væsentlig mulighed for omgåelse af det i Europa-Parlamentsvalglovens § 11, stk. 1, fastsatte krav til nye partier, der ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, om indsamling af et antal vælgererklæringer, der mindst svarer til 2 pct. af samtlige gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg (for tiden 70.680)."

Men essensen af §10 består i at anerkende partier med Europaparlamentarikere som opstillingsparate og derved fritage dem fra at samle vælgererklæringer. Man kan ikke fornægte brugen af §10 med henvisnng til §11 når dét er formålet med §10…

  1. Valgenheden mener heller ikke, at Volt kan blive opstillingsparat i Danmark bare fordi Volt har opnået repræsentation i Europaparlamentet gennem “et valg i Tyskland.”

"Formålet med bestemmelsen, der nu findes i Europa-Parlamentsvalglovens § 10, stk. 1, har således ifølge dennes tilblivelseshistorie været at sikre, at danske partier, der ønsker at deltage i valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og som har opnået repræsentation i Europa-Parlamentet og fortsat er repræsenteret i dette, på lige fod med danske partier, der ønsker at deltage i valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og som har opnået repræsentation i Folketinget og fortsat er repræsen-teret i dette, kan blive opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg uden at skulle iagttage et krav om indsamling af vælgererklæringer."

Europaparlamentsvalget er det samme valg over hele Europa. At det eksekveres forskelligt er noget EU gør op med. Vi har heller ikke 98 forskellige måder at blive opstillingsparat til Folketinget.

Dansk demokrati udvikler sig og netop til Europaparlamentsvalget har vi brug for at tænke europæisk - Indenrigsministeriets tankegang går imod udviklingen af et europæisk fællesskab og dét er ikke i Danmarks interesser.

Og husk: Man skal stadig stemmes ind - det er ikke nok at komme på stemmesedlen.

  1. Valgenheden mener afslutningsvis, at da der kun er 14 danske sæder i Europaparlamentet, så er der ingen grund til at Volt overhovedet skal deltage i valgprocessen.

“Det grundlæggende hensyn bag dette krav er at sikre, at de opstillingsberettigede partier nyder en vis vælgermæssig opbakning og dermed har en reel chance for at blive valgt ved et valg i Danmark. Kravet om en vis vælgermæssig opbakning skal endvidere ses i lyset af, at der i Danmark alene vælges 14 medlemmer til Europa-Parlamentet, og at den naturlige spærregrænse derfor er ganske høj.”

Valgenheden afviser at lade en lov gælde med henvisning til at reglen kun skulle gælde danske partier - selvom der ikke er nationale henvisninger i forarbejdet. Her tales der om partier, der er valgt ind i Europaparlamentet, der nævnes ikke nationaliteter.

Sådan afgiver du din vælgererklæring - 4 trin

Husk, der er en 7-dages venteperiode!

^
  1. Klik Igangsæt Vælgererklæring på Valgenhedens hjemmeside, du skal bruge din MitID
  2. Følg vejledningen og bekræft at du gerne vil skrive under for Volt til Europaparlamentsvalget og Folketingsvalget
  3. Vent 7 dage
  4. Kom tilbage Vælgererklæringssiden og NU kan du bekræfte din underskrift.

Forsøg på at sænke Europas højeste antal vælgererklæring slår fejl - politikerne ønsker ikke nye partier.

Ingen andre EU-lande kræver, at nye partier dokumenterer ALLE sine vælgere FØR man stiller op.
Derfor bad Volt om foretræde for Indenrigsudvalget der diskuterede B39: forslaget, der skulle sænke antallet af vælgererklæringer.

Tirsdag d. 16. maj fik Volt foretræde for Indenrigsudvalget. Ud af udvalgets 29 medlemmer dukker 5 op til mødet og live-streamingen virkede ikke, så vores medlemmer kunne ikke følge med.

Her er vores indlæg, som stiller spørgsmålet: Hvordan får vi et SUNDT demokrati i Danmark med reel adgang til stemmesedlen?

10 dage senere modtog Volt svar på vores henvendelse.

Indenrigsministeriet ved Sophie Løhde vurderede at vælgerne har en forventning om, at partier på stemmesedlen kan blive stemt ind og derfor skal man samle et tilsvarende antal vælgererklæringer, som det ville kræve at blive stemt ind.

Volt mener, at vælgere burde have en forventning om at partier, der ønsker at blive opstillet har nogle holdninger, som de gerne vil debattere i det offentlige rum - at komme på stemmesedlen er en mulighed for overhovedet at deltage i debatten, men Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde uddyber om hensynet til vælgerne:

"Der er et hensyn at tage over for vælgerne, som i forvejen skal navigere mellem mange partier til Europa‐Parlamentsvalg. Som vælger har man også en forventning om, at det pågældende parti, man har stemt på, kan opnå et mandat i Europa‐Parlamentet. Derfor synes jeg, at det er mest fair over for vælgerne, at et parti har en vis opbakning fra vælgerne, før partiet står på stemmesedlen."

Ombudsmanden har bedt Indenrigsministeriet om at uddybe sin årsag til at afvise vores anmeldelse

D. 24. maj 2023 modtog Ombudsmanden derfor en klage over denne beslutning og d. 4. juli 2023 er klagen blevet sendt videre til Indenrigsministeriet med følgende begrundelse:

"Det fremgår ikke at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i sin afgørelse udtrykkeligt har forholdt sig til, om Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder, som forudsat i det ovennænvnte citerede notat, finder anvendelse ved vurderingen af, om Volt Danmark er opstillingsparat til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, og hvilken betydning chartret i givet fald har for ministeriets afgørelse.

Jeg har derfor i dag besluttet at sende en kopi af din henvendelse af 24. maj 2023 sammen med de bilag, som du har sendt til mig, til Indenrigs- og Sundhedsministeriet (...)

Endelig får ministeriet lejlighed til at uddybe, hvilke specifikke udtalelser fra 1. behandlingen af lovforslag L 175 af 4. marts 1983, som ministeriet har lagt vægt på ved sin vurdering af, at bestemmelsen i §10, stk 1, i Europa-Parlamentsvalgloven blev indsat af hensyn til at sidestille de partier, der ved det sidst afholdte folketingsvalg havde opnået repræsentation i Folketinget og fortsat var repræsenteret i dette, med de partier, der ved det sidst afholdte valg til Europa-parlamentet havde opnået repræsentation i EUropa-Parlamentet og fortsat var repræsenteret i dette.
"