Borgerinddragelse og demokrati

Del af Volt Europas 5 +1 politiske udfordringer

Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen.
Det må ikke kun være op til valg, at borgere bliver lyttet til.

I Volt deler vi aktivt gode løsninger på tværs af grænser. Det skal være muligt for borgere at deltage i borgerhøringer så deres bekymringer og ideer bliver inkorporeret i løsninger.
Volt støtter aktivt initiativer, der fostrer den gode demokratiske samtale.

For at få et deltagende demokrati ønsker Volt at gøre det muligt for borgere at deltage på deres præmisser, digitalt, personligt eller transnationalt.

YouTube: Citizen Empowerment | Volt Europa 5+1 Challenges

Borgersamlinger

^

Vi borgere skal inddrages i beslutningsprocesserne, der vedrører os og det skal gøres på en gennemsigtig og effektiv måde. Vi ønsker derfor at gøre borgersamlinger til helt almindelige redskaber i vores demokrati.

Frie medier er borgernes garanti!

^

Vi ser frie medier som et offentligt gode, ikke en varer, der skal sælges. Vi ønsker at vores frie medier har resourcer og friheden til at stille vores ledere til ansvar, til at afsløre erhvervslivets uduelighed og magtens korruption. Derfor vil vi sikre at medieforliget styrker netop graverjournalistik, kultur- og debatjournalistik og vi ønsker at have større fokus på EU så danskerne er rustede til forbeholds-debatterne, som kommer.

Nemmere at være EU-borger

^

Det skal være nemmere at søge EU-midler som almindelig borger. Lokale og borgernære initiativer kan i mange tilfælde har større nytte og kan eksekveres billigere end større, nationale kampagner. Derfor ønsker vi at gøre det nemmere for borgere at gøre tilskud til deres ideer fra EU.

Hvilken type minister påstår at kvinders rettigheder kun sikres ved lovbrud?

^

Nej, vi skal ikke sætte vores retsssystem ud af kraft og vores principper over styr.
Og nej, piger og unge kvinder skal ikke dømmes til ét liv baseret på valg de ikke tog i en krig de ikke startede.

Støjbergs handlinger er endnu mere grelle, fordi de antyder at eksisterende love ikke beskytter kvinder. Det viser også hvordan det danske embedsmandsværk kan tvinges ud i handlinger, der undergraver vores retsprincipper. Danmark må genfinde sit fodfæste som en retsstat, ikke forfalde til en bananrepublik.

Der findes nemlig allerede ganske klar jura, der kan bruges til at styrke piger og kvinder i at leve et fuldt liv væk fra krig og væk fra samfund, der ringeagter dem. Og hvilken type minister instruerer ikke sit embedsværk til at anvende eksisterende lov?

For det første definerer FNs børnekonvention et barn, som én under 18 år. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx   

FNs flygtningekonvention artikel 1, sektion F (3), siger desuden at en flygtning ikke må være skyldig i at forbryde sig imod FNs principper og formål. De principper og formål er beskrevet i artikel 1 og 2 i FNs charter og kræver blandt andet at man respekterer menneskets fundamentelle frihed, uanset køn og religion.  https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html.

Ifølge den samme Flygtningekonventions artikel 2 skal en flygtning konformere sig til de love, som hersker i det land man får ophold i - og artikel 12, sektion 2 dikterer, at et ægteskab kun kan anerkendes af den modtagende stat, såfremt ægteskabet ville have været gyldigt i den modtagende stat. https://www.unhcr.org/3b66c2aa10

Endelig kan vi læne os op af den danske straffelov, hvor §213 er ganske klar: ” Den, som ved vanrøgt eller nedværdigende behandling krænker sin ægtefælle…straffes med fængsel i op til 2 år” og hele straffelovens kapitel 24 handler om seksualforbrydelser. Allerede §216, stykke 1 taler om at det er ulovligt at tiltvinge sig til seksuelt samkvem under trusler om vold.

Støjberg påstår at være en værdikriger men hun fejler i sin magtfuldkommenhed. Med integrationsministeriet i ryggen fejlede hun i at anvende de love, der allerede findes og hun misforstår værdien i FNs formål og principper. Dermed sætter hun vores retssystem og menneskerettighedsprincipper tilbage!

Kathrine Richter, forperson Volt Danmark - 24 maj 2020

Instrukskommissionen: https://instrukskommissionen.dk/