Global Balance

Del af Volt Europas 5+1 politiske udfordringer

Den vestlige verden står for en stor udledning af CO2 og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

At skabe global balance kræver forandring! Vi kan på europæisk plan omstrukturere produktionsmuligheder for at styrke den grønne omstilling og ligeså cirkulær økonomi, men nu skal dette skaleres op og det kræver paneuropæiske samarbejde og politisk mod!

YouTube: Global Balance | Volt Europa 5+1 Challenges

CO2 skat skal indføres på alle varer og handler

^

Vi har en rolle at spille i verden og vores køb skal reflektere den pris, som den næste generation skal betale. Skatter driver opførsel og ved at sætte en skat på CO2 vil vi se et større fokus på at købe co2-venligt og dermed drive samfundet i en mere bæredygtig retning. Vi er klar over, at dette ikke kan gøres af ét land alene, hvorfor vi både har dette forslag på vores politiske program i Europaparlamentet og hvor som helst Volt stiller op til lokale og nationale valg.

Reducere drivhusgasudledningen med 80% i 2030 og 100% i 2040

^

➢ Reducere drivhusgasudledningen i EU med mindst 80% i 2030 sammenlignet med 2019 og med 100% i 2040, så EU bliver CO2-neutral og bidrager med en rimelig andel til at nå 1,5 ° C opvarmning i 2100 med en 66% chance.

➢ Implementere foranstaltninger, der sikrer og understøtter en transformation både på teknologisk plan og adfærdsmæssig og strukturel side. Volt ønsker at drive en teknologisk revolution, mens den bygger videre på bidraget fra enhver borger, der forbruger på en mere bæredygtig måde.

➢ Udvikle og starte implementering af en langsigtet CO2-negativitetsstrategi for at få succes med milepælen for kulstofneutralitet i 2040 for at skabe en buffer, i tilfælde af at andre økonomier ikke bidrager med deres andel og til at vende den skadelige globale opvarmning på lang sigt. Carbon sink / carbon sequestering burde være dens hovedfokus, både tekniske løsninger som Carbon Capture & Sequestration (CCS) og især naturlige kulstofvaske som genopbygning og bæredygtigt landbrug.

CO2-priser kontrolleret af et stærkt EU

^

Klimaændringer er resultatet af et massiv markedssvigt: sociale og økologiske omkostninger for tredjepart afspejles ikke tilstrækkeligt i markedspriserne. Dem, der ikke har skrevet under på traktaterne, leverer ikke tal på deres udledninger og det giver et fejlagtigt billede.

Hjørnestenen i Volts klimapolitik er derfor en omfattende, ambitiøs, forudsigelig og troværdig CO2-prisordning, der håndhæves af et stærkt EU.
Vi vil dække 100% af emissionerne med to effektive, markedsbaserede og teknologineutrale instrumenter:

1) Et udvidet EU-emissionshandelssystem (ETS), der skal dække langt de fleste sektorer under en universel cap
2) En ensartet pris, suppleret ved en kulstofafgift for sådanne emissioner, hvor det er det mere effektive instrument.

For at forhindre kulstoflækage til andre lande og sikre lige vilkår for alle virksomheder, skal grænse-kulstofjusteringer gennemføres for at niveauet for kulstofpriser for import og eksport til og fra EU. Endvidere forstår Volt den sociale vanskelighed, som en høj kulstofpris kan forårsage og foreslår derfor gennemsigtig omfordeling af indtægter kombineret med økonomisk forsvarlige investeringer i grøn forskning og udvikling (F&U) og infrastruktur til finansiering af den økonomiske overgang så hurtigt som muligt.

Biobrændsel er ikke fremtiden, kun et midlertidigt nødvendigt onde.

^

Volt ser ikke biobrændstoffer som en løsning til udbredt brug, så længe store plantageordninger medfører alvorlige miljømæssige risici såsom afskovning og konkurrence om fødevareafgrøder.
Biobrændstoffer kan dog være nødvendige til visse anvendelser uden alternativer med den samme energitæthed.
Volt understøtter således dens bæredygtige anvendelse og tilsvarende forskning og udvikling.

Transportsektor reform

^

Volt vil foretage store investeringer i infrastruktur, indføre nye regler, skatter og subsidier og fremkalde adfærdsændringer for at få et decarboniseret transportsystem. Vi vil derfor flytte offentlige udgifter fra lufthavne og veje mod en bæredygtig transportinfrastruktur.

Skabe bæredygtig infrastrukturer i byer, skabe grønne zoner i byer over 50.000 mennesker, udvide byens offentlige transportmuligheder, skabe cykelvenlige zoner og cykelstier, fremme delingsløsninger og indføre gratis offentlige parkeringspladser til elbiler.

Stop brugen af ​​fossile brændstoffer i vejkøretøjer i 2035. Dette forbyder ikke salg eller brug af forbrændingsmotorer, så længe de forbrænder biobrændstof eller synbrændstof.

Transportsystemerne i Europa skal moderniseres, både til korte og lange afstande. Dette inkluderer promovering af innovative vejafgiftsløsninger samt udvikling af sammenhængende genopladningsstationsnet i hele Europa og inden for byerne.

Fremme smart dynamisk infrastruktur for styring af vejtrafik for at reducere overbelastning og håndhæve reducerede hastighedsgrænser.

Volt foreslår betydelige EU-dækkende investeringer og subsidier på alle niveauer af jernbanetransport, såsom integrerede lang- og mellemdistance jernbanenet for varer og passagerer, et europæisk High Speed Rail (HSR) netværk samt regional og lokal offentlig transport.
Der bør søges europæisk harmonisering, især med hensyn til det europæiske togkontrolsystem (ETCS), platformens højde, sporvidde og godkendelse af jernbanekøretøjer.
Volt kræver udvidelse og forbedring af nationale og internationale nattogtjenester som et praktisk alternativ til flyrejser.

Se vores 2019-forslag sammen med Back on Track: https://back-on-track.eu/volt-europa

Afskaf skattefritagelser for flybrændstof. Skatten gælder for alle europæiske flyvninger, og inkluderer rabatter til de største beboere i europæiske fjerntliggende regioner. Fokuser i stedet på at nå 0-emissioner i europæisk international og indenrigsflyvning inden 2040 gennem det rådgivende luftfartsudvalg (ACARE).

Sigt mod 0-emissioner i europæiske farvande inden 2035. Volt vil skabe offentlig-private partnerskaber til teknologisk udvikling og implementering. Vi skal have forskningen i sving, så industrien kan købe bedre skibe.

Volt vil inddrage alle EU-farvande som emissionskontrolområde. Yderligere foranstaltninger kan følge som 30% hastighedsreduktion for havemissioner med højemission.

Invester i gennemsigtig, offentligt tilgængelig overvågning og rapportering af CO2-emissioner for alle skibe over 5000 Gigaton i europæiske farvande og pres på for omkostningseffektive teknikker til at omfatte mindre skibe.

Vi skal transformere elnettet - IDAs klimaplan!

^

Volt vil opfordre forbrugere til at skifte til grønne strømforsyninger gennem gennemsigtig prisfastsættelse og mindre barriererer for at garantere ægte markedskonkurrence og fair priser. Adskil ejerskabet til elproduktion, transmission, distribution og detailhandel og tillad direkte bilaterale aftaler mellem leverandører og forbrugere.

Vi i Danmark ønsker at styrke formidlingen af vedvarende energi og det betyder store investeringer i de løsninger, som videnskaben kan give.
Vi er utroligt inspirerede af hvad IDAs Klimaplan foreslår!
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/332267652/IDAs_klimasvar_2030.pdf

Det betyder også, at vi ønsker at harmonisere markedsreguleringen i hele Europa for at garantere en fri strøm af energi som reaktion på grundigt dynamiske elpriser, hvilket forbedrer markedseffektiviteten, fremmer nye former for produktion og opbevaring og minimerer behovet for fossile kraftværker som sikkerhedskopi til periodisk vedvarende produktionskapacitet.

Giv borgere mulighed for let at bidrage til den grønne overgang ved at give fri adgang til at levere til energinettet!

Atomkraft - Ja tak!

^

Atomenergi er en kraftig, stabil kilde til elektricitet, der har én af de laveste CO2-udledninger, sammen med vind og andre vedvarende kilder.
"IPCC Working Group III – Mitigation of Climate Change, Annex II Metrics and Methodology - Table A.III.2 (Emissions of selected electricity supply technologies (gCO 2eq/kWh))

Vi står overfor en overvejende trussel fra den stigende udledning af CO2 og derfor foreslår vi følgende:

Først når elsektoren er co-neutral vil vi begynde nedlukning af nuværende typer atomreaktorer. Under overgangen til vedvarende energi vil eksisterende atomkraftværker fungere i deres planlagte levetid, selvom levetidsforlængelser af eksisterende reaktorer ikke er tilladt.

Volt støtter udviklingen af nye typer nukleare fissionsreaktorer (f.eks. Molten Salt og små modulære reaktorer) - det gør vi under forudsætning af at de er sikrere end dagens typer. Ligesom vi så det i Finland vil borgerne blive hørt og indraget i nye placeringer.

Volt støtter naturligvis også forskning i disse avancerede nukleære fission- og fusionskoncepter samt brugen af forskningsreaktorer og nukleare radioisotoper til anden anvendelse med lav risiko såsom medicin, fødevaresterilisering og udforskning af rummet.

Se hele vores politik om atomkraft her

Bæredygtige bygninger

^

Med 36% af EUs drivhusgasemissioner, heraf 13% on-site, er byggesektoren (bolig og erhverv) en af ​​de største årsager til emission.

Byggeri og bygninger tegner sig for 1/2 af alt ekstraheret materiale, 1/2 af alt energiforbrug, 1/3 af alt vandforbrug og 1/3 af alt affald i EU. Der findes tekniske løsninger for en bygningssektor på næsten nul-emission, men de juridiske, økonomiske og adfærdsmæssige hindringer skal løses.

Volt foreslår derfor tre ændringer (livscyklusperspektiv):

- Udskiftning af olie- og gasfyr med fjernvarme drevet af elektrisk opvarmning, varmepumper, solvarmevarme.
- Sikre energieffektivitet (isolering, energibesparende apparater, adfærdsændring osv.)
- Brug af bæredygtige byggematerialer ved konstruktion af nye eller renovering af eksisterende bygninger

Volt vil hjælpe byggesektoren med at ændre sig fra begrænsende fossilt baserede ressourcer til vedvarende nul-affaldsmaterialer.
Volt støtter derfor foranstaltninger, der fremskynder denne overgang gennem moderniseret lovgivning, og går ind for en stærkere, paneuropæisk og mere innovativ politik.

Sæt standarder på nul-energibygning (nZEB) for alle nye bygninger i EU inden 2030 og netto-nulemissioner for alle bygninger inden 2030. Volt ønsker at støtte bæredygtig og ressourceeffektiv bygnings- og levende forskning og håndhæve den europæiske lovgivning om "Ren energi for alle europæere", ved at gendanne og modernisere ældre bygninger og designe nye bygninger til at spare energi og vand - med stærkt fokus på bevaringsreglerne, så vi ikke mister Europas kulturarv i processen.

Kortlægning af bygninger ved hjælp af løbende data om energiydelse giver mulighed for enighed om betydningen af ​​bæredygtig design og giver også adgang til nøjagtig måling af “Hele livets kulstof” i bygningens livscyklus.

Innovative bygninger til at have en positiv miljøpåvirkning, der overtræffer netto-nulmål. Innovere gennem videnoverførsel ved at samle design, teknik og byggeri.

Engagere borgere og arkitekter til at skabe opmærksomhed om mulighederne for at kombinere moderne design med arkitektonisk bevarelse.

Udvikle en digital konstruktionsplatform, hvor arkitekter og beslutningstagere samarbejder for at tackle konsekvenserne af klimaændringer i stor skala med engagement i lokalsamfundet

Bæredygtig vandanvendelse og biodiversitet indarbejdes i planlægningsgodkendelsesprocessen for jordudvikling.

Hvordan kan vi yderligere opnå Global Balance?

  • Være mere aktive og åbne overfor fair handel med afrikanske lande
  • Styrke genanvendelse af plastik og reducere nyskabelse af plastik
  • Styrke organisationer, der aktivt fjerner plastik fra vores strande, floder og havne.
  • Afvænne det danske landbrug for EU støtte.
  • Flygtninge skal ikke rejse hjem, men gives et hjem, stabilitet og sikkerhed.
  • Styrk og øg reglerne for at man ikke må smide mad væk og muliggør lokale aftaler med butikker. Hvis der er mad, der kan spises og skal smides ud - og der er folk, der er sultne, så må de to kunne mødes.
  • Dyrevelfærd må ikke blive tilsidesat og hvis dyr skal slagtes, så skal de være bevidstløse.