Danmark skal være en retsstat

Danmark skal være en retsstat

24. maj 2020
Label Instrukskommissionen


Hvilken type minister påstår at kvinders rettigheder kun sikres ved lovbrud?

Nej, vi skal ikke sætte vores retsssystem ud af kraft og vores principper over styr.
Og nej, piger og unge kvinder skal ikke dømmes til ét liv baseret på valg de ikke tog i en krig de ikke startede.

Støjbergs handlinger er endnu mere grelle, fordi de antyder at eksisterende love ikke beskytter kvinder. Det viser også hvordan det danske embedsmandsværk kan tvinges ud i handlinger, der undergraver vores retsprincipper. Danmark må genfinde sit fodfæste som en retsstat, ikke forfalde til en bananrepublik.

Der findes nemlig allerede ganske klar jura, der kan bruges til at styrke piger og kvinder i at leve et fuldt liv væk fra krig og væk fra samfund, der ringeagter dem. Og hvilken type minister instruerer ikke sit embedsværk til at anvende eksisterende lov?

For det første definerer FNs børnekonvention et barn, som én under 18 år. https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx   

FNs flygtningekonvention artikel 1, sektion F (3), siger desuden at en flygtning ikke må være skyldig i at forbryde sig imod FNs principper og formål. De principper og formål er beskrevet i artikel 1 og 2 i FNs charter og kræver blandt andet at man respekterer menneskets fundamentelle frihed, uanset køn og religion.  https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html.

Ifølge den samme Flygtningekonventions artikel 2 skal en flygtning konformere sig til de love, som hersker i det land man får ophold i - og artikel 12, sektion 2 dikterer, at et ægteskab kun kan anerkendes af den modtagende stat, såfremt ægteskabet ville have været gyldigt i den modtagende stat. https://www.unhcr.org/3b66c2aa10

Endelig kan vi læne os op af den danske straffelov, hvor §213 er ganske klar: ” Den, som ved vanrøgt eller nedværdigende behandling krænker sin ægtefælle…straffes med fængsel i op til 2 år” og hele straffelovens kapitel 24 handler om seksualforbrydelser. Allerede §216, stykke 1 taler om at det er ulovligt at tiltvinge sig til seksuelt samkvem under trusler om vold.

Støjberg påstår at være en værdikriger men hun fejler i sin magtfuldkommenhed. Med integrationsministeriet i ryggen fejlede hun i at anvende de love, der allerede findes og hun misforstår værdien i FNs formål og principper. Dermed sætter hun vores retssystem og menneskerettighedsprincipper tilbage!

Kathrine Richter, forperson Volt Danmark - 24 maj 2020

Instrukskommissionen: https://instrukskommissionen.dk/